تماس با ما

آدرس : قزوین -دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی - دفتر نشریه ی فقه پژوهی-

تلفن تماس : 8371327-8371366   

صندوق پستی 288     کد پستی 16818

وب سایت:http://ejs.journals.ikiu.ac.ir

پست الکترونیکی:ejs@ikiu.ac.ir